Votlučka Karel *1896
Malíř a grafik. Žák pražské akademie u prof. Preislera, Nechleby a Švabinského. Věnuje se hlavně grafice (leptům, lynorytům a dřevorytům). Dále Toman str.670 - 671.